Pravidelný úklid

PRAVIDELNÝ ÚKLID DOMÁCNOSTI, KTERÝ POTĚŠÍ NA DUŠI

Nej­dů­le­ži­těj­ší je váš pocit, jak se doma cítí­te, když se vrá­tí­te do ukli­ze­né domác­nos­ti. Vše by mělo být tak, jako bys­te si ukli­di­li sami, ale nebo­lí vás ruce ani záda a nesto­jí vás to žád­ný čas.

Ušet­řím vás hle­dá­ní ide­ál­ní paní na úklid a sta­ros­tí s jejím zau­če­ním, namís­to toho se může­te věno­vo­vat sobě nebo rodině.

Služ­by vyla­dě­né­ho domo­va plní vaše sny a vytvá­ří tako­vou domác­nost, jakou si přejete.

PRAVIDELNÝ ÚKLID DOMÁCNOSTI, KTERÝ POTĚŠÍ NA DUŠI

Nej­dů­le­ži­těj­ší je váš pocit, jak se doma cítí­te, když se vrá­tí­te do ukli­ze­né domác­nos­ti. Vše by mělo být tak, jako bys­te si ukli­di­li sami, ale nebo­lí vás ruce ani záda a nesto­jí vás to žád­ný čas.

Ušet­řím vás hle­dá­ní ide­ál­ní paní na úklid a sta­ros­tí s jejím zau­če­ním, namís­to toho se může­te věno­vo­vat sobě nebo rodině.

Služ­by vyla­dě­né­ho domo­va plní vaše sny a vytvá­ří tako­vou domác­nost, jakou si přejete.

VYBERU VÁM DISKRÉTNÍ PANÍ NA ÚKLID, NA KTEROU SE MŮŽETE 100% SPOLEHNOUT

Před prv­ním úkli­dem s vámi detail­ně pro­jdu domác­nost a zjis­tím vaši před­sta­vu, jaký domov bys­te si přá­li.

Spo­leč­ně vytvo­ří­me plán na míru vašim potře­bám, pod­le typu vaší osob­nos­ti a vaše­ho život­ní­ho ryt­mu, ten podrob­ně vysvět­lím paní na úklid.

Spo­lu­pra­cu­ji s dáma­mi, kte­ré uklí­ze­jí rády, pra­cu­jí s nej­lep­ším svě­do­mím a vědo­mím, jsou takt­ní a mlčenlivé.

Osob­ně dámy vybí­rám a ško­lím, aby pří­prav­ky pou­ží­va­ly efek­tiv­ně a při prá­ci dodr­žo­va­ly ově­ře­né postupy.

Dba­jí na šetr­né čiš­tě­ní spe­ci­ál­ních povrchů, aby nedo­šlo k poško­ze­ní nábyt­ku nebo spotřebičů.

Je samo­zřej­mos­tí, že všech­ny věci zved­nou, plo­chu vyčis­tí a srov­na­jí celek tak, aby vypa­dal krásně.

Na kva­li­tu prá­ce dohlí­ží mana­žer­ka úkli­du Oksa­na, kte­rá je zod­po­věd­ná za pro­fe­si­o­nál­ní výko­ny všech zaměstnankyň.

Reference

„​​Mám ráda doma čis­to a ukli­ze­no, nedo­ká­žu nevní­mat prach, fle­ky na pod­la­ze, otis­ky ruči­ček na čem­ko­liv, neu­my­tou kou­pel­nu. V pří­pa­dě pěti­člen­né rodi­ny, kte­rá mou záli­bu v čis­to­tě nesdí­lí, jsou na výběr dvě mož­nos­ti: buď neu­stá­le pobí­hat s had­rem a všech­ny done­ko­neč­na napo­mí­nat, být ner­vóz­ní a neschop­ná doma rela­xo­vat, nebo pros­tě zavřít oči (což jsem se doteď nena­u­či­la a už asi nena­u­čím:). Úter­ní tří­ho­di­no­vá návště­va paní na úklid můj pro­blém vyře­ši­la – byt se lesk­ne a já jsem si koneč­ně dala po prá­ci nohy na stůl.“

Eva Mlčá­ko­vá

„S úkli­do­vou fir­mou Vyla­dě­ný domov jsem moc spo­ko­je­ná. Obě paní na úklid, kte­ré jsem měla, uklí­zí efek­tiv­ně a s úsmě­vem. Při jejich výmě­ně jsem ani nepo­střeh­la roz­díl v kva­li­tě úkli­du a jsem vel­mi spo­ko­je­ná, že mám v domác­nos­ti s dvě­ma malý­mi bor­de­lá­ři o sta­rost méně.“

Bára Nájem­ní­ko­vá

  Pra­vi­del­ný úklid posky­tu­jí kli­en­tům, jejichž domác­nost pro­jde gene­rál­ním úkli­dem. Hloub­ko­vý úklid zkrá­tí dobu pra­vi­del­né­ho úkli­du a paní na úklid se může sou­stře­dit na udr­žo­vá­ní čis­to­ty a pořád­ku ve vaši domácnosti.

  K prv­ní­mu úkli­du zajis­tím eko­lo­gic­ky šetr­né pří­prav­ky čes­ké znač­ky EURONA , poté si čis­ti­če za zvý­hod­ně­nou cenu bez 20% mar­že pro­střed­nic­tvím e‑shopu pří­mo od výrob­ce může­te naku­po­vat sami.

  Při úkli­du se neo­be­jde­me bez kyb­lí­ku, funkč­ní mopu s plo­chou nása­dou, vysa­va­če s dob­rým sacím výko­nem a kva­lit­ní mik­rou­těr­ky. Ráda vám dopo­ru­čím ty nej­hod­něj­ší pomoc­ní­ky a pomůžu s jejich náku­pem. Skvě­lé zku­še­nos­ti mám se znač­kou VORWERK a Lei­fhe­it.

  Uza­vřu s vámi smlou­vu s měsíč­ní výpo­věd­ní lhů­tou. Fak­tu­ru vám vysta­vím do 15. dne násle­du­jí­cí­ho měsí­ce, kdy pro­bě­hl úklid, se splat­nos­tí do 14 dnů. Je důle­ži­té, abychom si hned od začát­ku nasta­vi­li jas­ná pra­vi­dla a spo­lu­prá­ce per­fekt­ně fun­go­va­la.

  ZAJISTÍM VÁM ČISTOU, ÚTULNOU, PROVONĚNOU A EKOLOGICKY UKLIZENOU DOMÁCNOST, PŘESNĚ TAKOVOU, JAKOU SI BUDETE PŘÁT.

   Pra­vi­del­ný úklid posky­tu­jí kli­en­tům, jejichž domác­nost pro­jde gene­rál­ním úkli­dem. Hloub­ko­vý úklid zkrá­tí dobu pra­vi­del­né­ho úkli­du a paní na úklid se může sou­stře­dit na udr­žo­vá­ní čis­to­ty a pořád­ku ve vaši domácnosti.

   K prv­ní­mu úkli­du zajis­tím eko­lo­gic­ky šetr­né pří­prav­ky čes­ké znač­ky EURONA , poté si čis­ti­če za zvý­hod­ně­nou cenu bez 20% mar­že pro­střed­nic­tvím e‑shopu pří­mo od výrob­ce může­te naku­po­vat sami.

   Při úkli­du se neo­be­jde­me bez kyb­lí­ku, funkč­ní mopu s plo­chou nása­dou, vysa­va­če s dob­rým sacím výko­nem a kva­lit­ní mik­rou­těr­ky. Ráda vám dopo­ru­čím ty nej­hod­něj­ší pomoc­ní­ky a pomůžu s jejich náku­pem. Skvě­lé zku­še­nos­ti mám se znač­kou VORWERK a Lei­fhe­it.

   Uza­vřu s vámi smlou­vu s měsíč­ní výpo­věd­ní lhů­tou. Fak­tu­ru vám vysta­vím do 15. dne násle­du­jí­cí­ho měsí­ce, kdy pro­bě­hl úklid, se splat­nos­tí do 14 dnů. Je důle­ži­té, abychom si hned od začát­ku nasta­vi­li jas­ná pra­vi­dla a spo­lu­prá­ce per­fekt­ně fun­go­va­la.

   ZAJISTÍM VÁM ČISTOU, ÚTULNOU, PROVONĚNOU A EKOLOGICKY UKLIZENOU DOMÁCNOST, PŘESNĚ TAKOVOU, JAKOU SI BUDETE PŘÁT.

   Kontakt

   Zakáz­ku jsem schop­na rea­li­zo­vat dle vol­né kapa­ci­ty pro­vě­ře­ných dam na úklid. Pře­je­te si ově­řit ter­mín? Zavo­lej­te mi.

   14 + 4 =