Lifting domácnosti

ZABYDLEL SE U VÁS DOMA NEPOŘÁDEK A CHCETE HO VYSTĚHOVAT?

Gene­rál­ní úklid zna­me­ná pořád­ný úklid — vzít to pěk­ně od stro­pu až po pod­la­hu.

Vymést i nevi­di­tel­né pavu­či­ny, odstra­nit mast­ný prach z kuchyň­ské lin­ky i špí­nu ze žalu­zií, odtáh­nout kana­pe a zajet vysa­va­čem do všech kou­tů, mat­ra­ce zba­vit roz­to­čů, na přá­ní vyčis­tit koberec.

POCTIVÝ DOMÁCÍ ÚKLID JE TO, CO NÁS ODLIŠUJE OD KLASICKÝCH ÚKLIDOVÝCH AGENTUR.

KAŽDÁ VĚC DOSTANE SVÉ MÍSTO A VY SE VRACÍTE DO ČISTÉ A UKLIZENÉ DOMÁCNOSTI

Vytří­dit, seřa­dit, vysklá­dat, srov­nat všech­ny před­mě­ty, kni­hy a oble­če­ní. Pro jed­no­ho je to prá­ce na celý týden, pro náš tým pří­le­ži­tost vytvo­řit vám Vyla­dě­ný domov.

Pod­po­řím vás v declut­te­rin­gu, což je vědo­mé vytří­dě­ní a vyho­ze­ní věcí, kte­ré již nepo­tře­bu­je­te a kte­ré už neslou­ží. Ze vše­ho nej­víc milu­ji nasta­vo­vá­ní nových sys­té­mů. Jsem prak­tik a ráda vám dopo­ru­čím vhod­né boxy na ulo­že­ní oble­če­ní, kra­bič­ky na drob­nos­ti či prak­tic­ké dózy do kuchyň­ské linky.

VŠECHNO SLADÍME TAK, ABY SYSTÉM FUNGOVAL PŘI BĚŽNÉM CHODU DOMÁCNOSTI.

Gene­rál­ní úklid jsem schop­na naplá­no­vat vel­mi rych­le — rea­li­za­ce pro­běh­ne zpra­vi­dla do 7 dnů od objed­ná­ní. Eko­lo­gic­ky šetr­né čis­ti­cí pro­střed­ky včet­ně pomů­cek potřeb­ných k úkli­du si při­ve­ze­me s sebou a jsou v ceně. Osob­ně dohlí­žím na kva­li­tu odve­de­né prá­ce a na kon­ci kon­t­ro­lu­ji výsle­dek. V pří­pa­dě, že by při úkli­du došlo ke ško­dě, jsem pojiš­tě­na do výše 1 mili­o­nu Kč. Dopra­va 20 Kč / 1 km, pla­tí se jed­ním směrem.

KAŽDÁ VĚC DOSTANE SVÉ MÍSTO A VY SE VRACÍTE DO ČISTÉ A UKLIZENÉ DOMÁCNOSTI

Vytří­dit, seřa­dit, vysklá­dat, srov­nat všech­ny před­mě­ty, kni­hy a oble­če­ní. Pro jed­no­ho je to prá­ce na celý týden, pro náš tým pří­le­ži­tost vytvo­řit vám Vyla­dě­ný domov.

Pod­po­řím vás v declut­te­rin­gu, což je vědo­mé vytří­dě­ní a vyho­ze­ní věcí, kte­ré již nepo­tře­bu­je­te a kte­ré už neslou­ží. Ze vše­ho nej­víc milu­ji nasta­vo­vá­ní nových sys­té­mů. Jsem prak­tik a ráda vám dopo­ru­čím vhod­né boxy na ulo­že­ní oble­če­ní, kra­bič­ky na drob­nos­ti či prak­tic­ké dózy do kuchyň­ské linky.

VŠECHNO SLADÍME TAK, ABY SYSTÉM FUNGOVAL PŘI BĚŽNÉM CHODU DOMÁCNOSTI.

Gene­rál­ní úklid jsem schop­na naplá­no­vat vel­mi rych­le — rea­li­za­ce pro­běh­ne zpra­vi­dla do 7 dnů od objed­ná­ní. Eko­lo­gic­ky šetr­né čis­ti­cí pro­střed­ky včet­ně pomů­cek potřeb­ných k úkli­du si při­ve­ze­me s sebou a jsou v ceně. Osob­ně dohlí­žím na kva­li­tu odve­de­né prá­ce a na kon­ci kon­t­ro­lu­ji výsle­dek. V pří­pa­dě, že by při úkli­du došlo ke ško­dě, jsem pojiš­tě­na do výše 1 mili­o­nu Kč. Dopra­va 20 Kč/1 km, pla­tí se jed­ním směrem.

Kontakt

Pře­je­te si naplá­no­vat ter­mín? Kon­tak­tu­je mě. Těším se na spolupráci.