Hospodyně do domu

ODEJDETE Z DOMU A VRÁTÍTE SE DO ČISTÉHO DOMOVA

Nej­dů­le­ži­těj­ší je váš pocit, jak se doma cítí­te, když se vrá­tí­te do ukli­ze­né domác­nos­ti. Vše by mělo být tak, jako bys­te si ukli­di­li sami, ale nebo­lí vás ruce ani záda a nesto­jí vás to žád­ný čas.

SLUŽBY VYLADĚNÉHO DOMOVA PLNÍ VAŠE SNY A VYTVÁŘÍ TAKOVOU DOMÁCNOST, JAKOU SI PŘEJETE.

Pro­to je pro naši spo­lu­prá­ci důle­ži­tá vzá­jem­ná důvě­ra a ote­vře­ná komunikace.

ODEJDETE Z DOMU A VRÁTÍTE SE DO ČISTÉHO DOMOVA

Nej­dů­le­ži­těj­ší je váš pocit, jak se doma cítí­te, když se vrá­tí­te do ukli­ze­né domác­nos­ti. Vše by mělo být tak, jako bys­te si ukli­di­li sami, ale nebo­lí vás ruce ani záda a nesto­jí vás to žád­ný čas.

SLUŽBY VYLADĚNÉHO DOMOVA PLNÍ VAŠE SNY A VYTVÁŘÍ TAKOVOU DOMÁCNOST, JAKOU SI PŘEJETE.

Pro­to je pro naši spo­lu­prá­ci důle­ži­tá vzá­jem­ná důvě­ra a ote­vře­ná komunikace.

VYBERU VÁM DISKRÉTNÍ HOSPODYNI,
KTERÁ BUDE DOSLOVA KOUZLIT

Spo­lu­pra­cu­ji s dáma­mi, kte­ré uklí­ze­jí rády. Osob­ně je vybí­rám a ško­lím, aby pří­prav­ky pou­ží­va­ly efek­tiv­ně a při prá­ci dodr­žo­va­ly ově­ře­né postupy.

Úklid domác­nos­ti začí­na­jí od kou­pel­ny a toa­le­ty, kde nane­sou pro­střed­ky, kte­ré půso­bí a roz­pouš­tí vod­ní kámen, zatím­co uklí­zí prach ve ved­lej­ší místnosti. 

Je samo­zřej­mos­tí, že všech­ny věci zved­nou, vyčis­tí plo­chu a srov­na­jí celek tak, aby vypa­dal krásně.

Pra­cu­jí s růz­ný­mi dru­hy utě­rek, pod­le typu čiš­tě­né plo­chy, pro­to nedo­chá­zí k poško­ze­ní nábyt­ku nebo spotřebičů. 

Pro zacho­vá­ní čis­té a hygi­e­nic­ké domác­nos­ti had­ří­ky při úkli­du prů­běž­ně mění. 

Pra­cu­jí s nej­lep­ším svě­do­mím a vědo­mím, jsou takt­ní a mlčen­li­vé. Zce­la při­ro­ze­ně se z paní na úklid sta­ne skvě­lá hos­po­dy­ně, kte­rou si zami­lu­je celá vaše rodina.

    Pra­vi­del­ný úklid posky­tu­ji kli­en­tům, jejichž domác­nost pro­jde cel­ko­vým gene­rál­ním úkli­dem. Spo­leč­ně vytvo­ří­me plán na míru vašim potře­bám, pod­le typu vaší osob­nos­ti a vaše­ho život­ní­ho ryt­mu. Vyslech­nu všech­ny vaše poža­dav­ky a udě­lám maxi­mum pro jejich napl­ně­ní. To je důle­ži­té pro­to, abychom si hned od začát­ku nasta­vi­li jas­ná pra­vi­dla a spo­lu­prá­ce per­fekt­ně fungovala.

    ZAJISTÍM VÁM ČISTOU, ÚTULNOU, PROVONĚNOU A EKOLOGICKY UKLIZENOU DOMÁCNOST, PŘESNĚ TAKOVOU, JAKOU SI BUDETE PŘÁT.

    Kontakt

    Zakáz­ku jsem schop­na rea­li­zo­vat dle vol­né kapa­ci­ty pro­vě­ře­ných dam na úklid. Pře­je­te si ově­řit dostup­nost? Kon­tak­tuj­te mě. Těším se na spolupráci.

    15 + 9 =