Generální úklid

ZABYDLEL SE U VÁS DOMA NEPOŘÁDEK? DOPŘEJTE SI LIFTING DOMÁCNOSTI

Gene­rál­ní úklid zna­me­ná pořád­ný úklid — vzít to pěk­ně od stro­pu až po pod­la­hu, vše umýt, otřít, srov­nat a podí­vat se i na sle­pá místa.

Před námi se špí­na nikde nescho­vá. Vyme­te­me i nevi­di­tel­né pavu­či­ny, vyčis­tí­me tope­ní, odstra­ní­me mast­ný prach z kuchyň­ské lin­ky, hor­ních skří­něk a diges­to­ře i špí­nu ze žalu­zií. Vysa­va­čem zaje­de­me do všech kou­tů, mat­ra­ce zba­ví­me roz­to­čů, na přá­ní vyčis­tí­me kobe­rec nebo umy­je­me okna.

VŠE JE UKLIZENÉ NAJEDNOU A VY SVŮJ DOMOV VIDÍTE V CELÉ KRÁSE NA PRVNÍ POHLED.

Poctivý domácí úklid je to, co nás odlišuje od klasických úklidových agentur

Gene­rál­ní úklid je zákla­dem čis­té domácnosti.

Spo­leč­ně s vámi pro­jdu celou domác­nost, vypra­cu­ji indi­vi­du­ál­ní plán úkli­du, kte­rý po vašem schvá­le­ní zrealizujeme.

Osob­ně jsem vyško­li­la tým zku­še­ných dam , kte­ré peč­li­vě pro­jdou kaž­dý mili­me­tr povrchu ve vaší domác­nos­ti, vše vydrh­nou, vyleští a srovnají.

Nespo­ko­jí se s vidi­tel­ným pořád­kem, ale odstra­ní i zažra­nou špí­nu, prach z tope­ní, žalu­zií, mast­no­tu ze spár nebo dáv­no zaschlou bar­vu po malo­vá­ní. Otřou lust­ry i prach z kvě­tin, na přá­ní umy­jí okna i terasu.

Dél­ka úkli­du závi­sí na veli­kos­ti uklí­ze­né plo­chy, stá­ří inte­ri­é­ru a jeho zaplnění.

Cena závi­sí na množ­ství prá­ce. Čím je byt nověj­ší a prázd­něj­ší, tím bývá úklid snaz­ší, rych­lej­ší a tudíž i levnější.

Reference

„Nedáv­no jsem se ocit­la neplá­no­va­ně v nemoc­ni­ci. Ze vše­ho nej­víc jsem si přá­la, vrá­tit se do ukli­ze­né­ho, čis­té­ho domo­va. Poprosi­la jsem Joli, zda by to nějak nešlo vykouz­lit, aniž bych se muse­la o coko­liv sta­rat. A ono to šlo. Jolan­ta zce­la mimo mě zajis­ti­la a vrá­ti­la klí­če, vybra­la ide­ál­ní paní na úklid a pak už mi jen posla­la fot­ky ukli­ze­né­ho a čis­té­ho dou­pě­te, kam byla radost se vrá­tit! Takhle si před­sta­vu­ju kouz­lo. Děkuju!“

Iva­na Kot­vo­vá

„Dlou­ho jsem se vyu­ži­tí úkli­do­vých slu­žeb brá­ni­la, pro­to­že jsem si mys­le­la, že nikdo mi neu­kli­dí tak dob­ře jako já sama. Dian­ka však ukli­dí něko­li­ka­ná­sob­ně lépe. Kaž­dý uklid je pro­ve­den pre­ciz­ně a do těch nejmen­ších detai­lů. Záro­veň moc děku­je­me Jolan­tě, jak nám vychá­zí vstříc a spl­ní veš­ke­rá naše nestan­dard­ní přání.“

Bar­bo­ra Horká

Gene­rál­ní úklid jsem schop­na naplá­no­vat vel­mi rych­le — rea­li­za­ce pro­běh­ne zpra­vi­dla do 7 dnů od objednání.

Eko­lo­gic­ky šetr­né čis­ti­cí pro­střed­ky včet­ně pomů­cek potřeb­ných k úkli­du si při­ve­ze­me s sebou a jsou v ceně.

Pro zacho­vá­ní čis­té a hygi­e­nic­ké domác­nos­ti had­ry při úkli­du prů­běž­ně měníme.

Na kva­li­tu odve­de­né prá­ce dohlí­ží mana­žer­ka Oksana.

V pří­pa­dě, že by při úkli­du došlo ke ško­dě, jsem pojiš­tě­na do výše 1 mili­o­nu Kč.

Dopra­va 10 Kč / 1 km, pla­tí se jed­ním směrem.

Kontakt

Pře­je­te si naplá­no­vat ter­mín? Zavo­lej­te mi. Těším se na spolupráci.