Energetické čištění

NĚKDY NESTAČÍ MÍT HEZKY UKLIZENO, ABYSTE SE DOMA CÍTILI JAKO V BAVLNCE

V kaž­dém orga­nis­mu, vol­ném pro­sto­ru prou­dí ener­gie. Fak­to­rů, kte­ré mohou ovliv­nit har­mo­nic­ký tok živo­to­dár­né ener­gie, je mno­ho. To, jak se bude­te cítit doma, bude půso­bit na váš život. Bude­te-li doma vní­mat har­mo­nii, pro­mít­ne se to do cho­du domác­nos­ti a ovliv­ní to atmo­sfé­ru celé rodiny.

PROPOJÍM SE S VAŠÍM DOMOVEM, NALADÍM SE NA NĚJ A URČÍM MÍSTA, KDE ENERGIE STAGNUJE. VYČISTÍM CELÝ PROSTOR A VYTVOŘÍM NOVÝ A ZDRAVÝ DOMOV.

ÚKLID V DOMĚ, CESTA K SOBĚ

Jsem tera­pe­u­t­ka a říkám si živá ladič­ka. Pra­cu­ji s ener­gií živlů a doká­žu vyla­dit vib­ra­ce v těle, stej­ně jako pro­stor. Od roku 2007 vědo­mě roz­ví­jím tuto vro­ze­nou schop­nost a posky­tu­ji svým kli­en­tům sil­né trans­for­mač­ní změ­ny, zvy­šu­ji jejich osob­ní vib­ra­ce, což jim do živo­ta při­ná­ší zlep­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu, zkva­lit­ně­ní part­ner­ských i rodin­ných vztahů.

Ener­ge­tic­ké čiš­tě­ní od 950 Kč/30 min.

PŘÍBĚHY VYLADĚNÝCH DOMOVŮ

„Setká­ní s Jolou nás vel­mi obo­ha­ti­lo. Nedáv­no jsme se nastě­ho­va­li do nové­ho domu, tak nás s man­že­lem napadlo vyrov­nat ener­gie, nechat si pora­dit co a kam umís­tit, pros­tě ‚vyla­dit‘ nový dům tak, ať har­mo­nic­ky fun­gu­je i to, co naše oči nevi­dí. Oslo­vi­la jsem Jolu a ta k nám při­je­la čaro­vat. To, co dělá, je vel­mi věro­hod­né a půso­bi­vé. Něja­kým způ­so­bem komu­ni­ku­je s ener­gi­e­mi a umí o tom zají­ma­vě vyprá­vět. Pro­šla celý poze­mek, dům a ladi­la pro­stor i nás, vydá­va­la zvu­ky, zasta­vo­va­la se v mís­tech špat­né ener­gie, radi­la nám, jak by se to dalo změ­nit. Po ukon­če­ní prá­ce jsme všech­no pro­bra­li a moc hez­ky si popo­ví­da­li. Vře­le dopo­ru­ču­ji Jolu, má dar napo­jit se na vyš­ší prin­cip a je vel­mi pří­jem­ným společníkem.“

Kris­ty­na Kalincová

„Mít Jolu naži­vo u sebe doma všem dopo­ru­ču­ju. Když u nás byla popr­vé, byd­le­li jsme krat­ce v novém domě. To ráno jsem spadla ze scho­dů a hnu­la jsem si se zády. Jola nejen, že vyla­di­la záda, že pře­sta­la bolet a že se mi zasta­vi­la roz­jíž­dě­jí­cí se migré­nu, ale vyla­di­la celý pro­stor u nás doma. Ukot­vi­la náš nový dům a pod­po­ři­la jeho ener­ge­tic­kou ochra­nu. Nevím přes­ně, jak ta ochra­na fun­gu­je. Ale mně způ­so­bu­je jis­to­tu při bouř­kách a vel­kých větrech. Nebo­jím se, mám v náš dům plnou důvě­ru. Kro­mě toho vyla­di­la vztah mých dětí tak, že po jejím ladě­ní dce­ra popr­vé obja­la své­ho mlad­ší­ho bráš­ku. Služ­by Joly vře­le dopo­ru­ču­ju všem. Nech­te si od ní vyla­dit sebe, byd­le­ní i celou svou rodinu.“ 

Lucie Děd­ko­vá
www.mentorkalucie.cz

Kontakt

Kaž­dý pro­stor se může stát domo­vem. Napiš­te mi a spo­leč­ně ho vytvo­ří­me. Těším se na váš příběh.

1 + 1 =