Energetické vyladění

NĚKDY NESTAČÍ MÍT HEZKY UKLIZENO, ABYSTE SE DOMA CÍTILI JAKO V BAVLNCE

V kaž­dém orga­nis­mu, vol­ném pro­sto­ru prou­dí ener­gie. Fak­to­rů, kte­ré mohou ovliv­nit har­mo­nic­ký tok živo­to­dár­né ener­gie, je mno­ho. To, jak se bude­te cítit doma, bude půso­bit na váš život. Bude­te-li doma vní­mat har­mo­nii, pro­mít­ne se to do cho­du domác­nos­ti a ovliv­ní to atmo­sfé­ru celé rodiny.

Pro­po­jím se s vaším domo­vem, nala­dím se na něj a určím mís­ta, kde ener­gie stag­nu­je. Vyčis­tím celý pro­stor a vytvo­řím nový a zdra­vý domov.

Jak se ladí domov?

Jsem živá ladič­ka, cítím vib­ra­ce v těle stej­ně jako v prostoru.

Vní­mám v lidech i pro­sto­ru disba­lan­ce a dishar­mo­nie, kudy ener­gie prou­dí a kde se zastavuje.

Celo­ži­vot­ně roz­ví­je­ný­mi tech­ni­ka­mi pře­káž­ky odstra­ňu­ji a ener­gii zno­vu roz­prou­dím. Doma se pak cítí­te vol­ně a lehce.

Ener­ge­tic­ké čiš­tě­ní pro­vá­dím na závěr kaž­dé­ho gene­rál­ní­ho úkli­du nebo na přá­ní. Cena se odví­jí od strá­ve­né­ho času.

PŘÍBĚHY VYLADĚNÝCH DOMOVŮ

„Setká­ní s Jolou nás vel­mi obo­ha­ti­lo. Nedáv­no jsme se nastě­ho­va­li do nové­ho domu, tak nás s man­že­lem napadlo vyrov­nat ener­gie, nechat si pora­dit co a kam umís­tit, pros­tě ‚vyla­dit‘ nový dům tak, ať har­mo­nic­ky fun­gu­je i to, co naše oči nevi­dí. Oslo­vi­la jsem Jolu a ta k nám při­je­la čaro­vat. To, co dělá, je vel­mi věro­hod­né a půso­bi­vé. Něja­kým způ­so­bem komu­ni­ku­je s ener­gi­e­mi a umí o tom zají­ma­vě vyprá­vět. Pro­šla celý poze­mek, dům a ladi­la pro­stor i nás, vydá­va­la zvu­ky, zasta­vo­va­la se v mís­tech špat­né ener­gie, radi­la nám, jak by se to dalo změ­nit. Po ukon­če­ní prá­ce jsme všech­no pro­bra­li a moc hez­ky si popo­ví­da­li. Vře­le dopo­ru­ču­ji Jolu, má dar napo­jit se na vyš­ší prin­cip a je vel­mi pří­jem­ným společníkem.“

Kris­ty­na Kalincová

„Mít Jolu naži­vo u sebe doma všem dopo­ru­ču­ju. Když u nás byla popr­vé, byd­le­li jsme krat­ce v novém domě. To ráno jsem spadla ze scho­dů a hnu­la jsem si se zády. Jola nejen, že vyla­di­la záda, že pře­sta­la bolet a že se mi zasta­vi­la roz­jíž­dě­jí­cí se migré­nu, ale vyla­di­la celý pro­stor u nás doma. Ukot­vi­la náš nový dům a pod­po­ři­la jeho ener­ge­tic­kou ochra­nu. Nevím přes­ně, jak ta ochra­na fun­gu­je. Ale mně způ­so­bu­je jis­to­tu při bouř­kách a vel­kých větrech. Nebo­jím se, mám v náš dům plnou důvě­ru. Kro­mě toho vyla­di­la vztah mých dětí tak, že po jejím ladě­ní dce­ra popr­vé obja­la své­ho mlad­ší­ho bráš­ku. Služ­by Joly vře­le dopo­ru­ču­ju všem. Nech­te si od ní vyla­dit sebe, byd­le­ní i celou svou rodinu.“ 

Lucie Děd­ko­vá
www.mentorkalucie.cz

„Posled­ní dobou jsem cíti­la úna­vu i po 8 osmi hodi­nách spán­ku. Byla jsem ner­vóz­ní, podráž­dě­ná, netr­pě­li­vá, snad­no mě někdo vyto­čil, nemě­la jsem nála­du na nic. Byla mi stá­le zima, i když jsem topi­la na plno. Cíti­la jsem u nás doma, že ve vzdu­chu je něco špat­né­ho. Neda­ři­lo se mi ve věcech, kte­ré mi dří­ve běž­ně šly. Věci mi čas­to pada­ly z rukou.

Obrá­ti­la jsem se na Jolan­tu, pro­to­že už mi jed­nou pomoh­la. Vyslech­la mě a obra­tem nabíd­la ter­mín a způ­sob har­mo­ni­za­ce. Chtě­la po mně základ­ní skicu půdo­ry­su naše­ho bytu a pak
auto­ma­tic­kou kresbou na dál­ku náš domov zharmonizovala.

Prv­ní věc, kte­rou jsem po pro­čiš­tě­ní bytu cíti­la bylo, jako­by něco ze mě spadlo, tako­vá zvlášt­ní tíha, bal­van. Najed­nou jsem cíti­la pří­jem­nou ener­gií. Šla jsem vykli­dit skří­ně, vychá­zet věci, vše jsem přesklá­da­la do komín­ků. Dlou­ho jsem to odkla­da­la a najed­nou šlo vše rych­le a snad­no. Usí­ná­ní bylo pří­jem­né, vyspa­la jsem se, a hlav­ně nemě­la jsem potře­bu cho­dit spát přes den. Dokon­ce uče­ní mi šlo lépe.

Cítím se teď skvě­le. Je to úžas­ný pocit. Nikdo mě nesle­du­je. Není mi zima. Nemu­sím tolik topit. Dokon­ce na kla­vír se mi teď kras­ně hrá­je! Cítím jak je můj domov i já vyla­dě­ný.

Zuza­na Raisová

Kontakt

Kaž­dý pro­stor se může stát domo­vem. Napiš­te mi a spo­leč­ně ho vytvo­ří­me. Těším se na váš příběh.

5 + 12 =