vyladěný DOMOV

PEČLIVÝ ÚKLID UŠITÝ NA MÍRU VAŠÍ DOMÁCNOSTI

Jme­nu­ji se Jolan­ta Balon, jsem expert­ka na úklid a nabí­zím kom­plex­ní úkli­do­vé služ­by včet­ně poradenství.

Zajis­tím vám úklid domác­nos­ti, zrostřed­ku­ji nákup šetr­ně eko­lo­gic­kých pří­prav­ků nebo funkč­ní­ho vyba­ve­ní pro úklid.

Můj tým vyško­le­ných dam se s rados­tí posta­rá o vaši domác­nost. Peč­li­vě, efek­tiv­ně a eko­lo­gic­ky ukli­dí váš domov pod­le vašich přá­ní. A vy při­jde­te do čis­té­ho, kte­rý dýchá kli­dem a har­mo­nii. Vy jste váš domov.

JSME SEHRANÝ TÝM A UKLIDÍME  VAŠI DOMÁCNOST, JAKO BY BYLA NAŠE VLASTNÍ

Spo­ko­je­nost našich kli­en­tů a jejich dopo­ru­če­ní jsou toho důkazem.

Kla­de­me důraz na peč­li­vě a pre­ciz­ně odve­de­nou práci

ECO šetr­né pří­prav­ky vhod­né pro domác­nost s dět­mi, zví­řa­ty, ČOV

Ino­va­ce, roz­voj a osvěd­če­né postu­py při úklidu

Vře­lá komu­ni­ka­ce a pří­jem­ná atmo­sfé­ra při práci

SLUŽBY

Pravidelný
úklid

Jak by vypa­da­la péče o váš domov, kdy­by vám s ní pomá­ha­la peč­li­vá paní na úklid?

Chci mít doma čisto

Generální
úklid

Nemá­te čas na úklid pěk­ně od pod­la­hy a pomoh­la by vám zku­še­ná paní na úklid?

Chci mít pořád­ně uklizeno

Energetický
úklid

Dějí se u vás podiv­né věci a necí­tí­te se doma ve své kůži? Zhor­šil se vám zdra­vot­ní stav?

Chci doma cítit harmonii

Ostatní
služby

Potře­bu­je­te umýt okna, pro­fe­si­o­nál­ně vyčis­tit kobe­rec nebo sedač­ku, ukli­dit po malování?

Chci jed­no­rá­zo­vý úklid

Reference

„Pra­vi­del­ný úklid od Oxa­ny jsem si zami­lo­va­la. Je důle­ži­té mít něko­ho, kdo ví, co dělá a vidí, co je zrov­na potře­ba. S Oxan­kou máme vzá­jem­ně vel­kou důvě­ru a nevní­mám ji jako něko­ho ‚cizí­ho v bytě‘. Nao­pak je pří­jem­nou spo­leč­ni­cí, od kte­ré se dokon­ce sama při­u­čím nové tech­ni­ky úklidu.“

Rut Šve­co­vá

„​​Mám ráda doma čis­to a ukli­ze­no, nedo­ká­žu nevní­mat prach, fle­ky na pod­la­ze, otis­ky ruči­ček na čem­ko­liv, neu­my­tou kou­pel­nu. V pří­pa­dě pěti­člen­né rodi­ny, kte­rá mou záli­bu v čis­to­tě nesdí­lí, jsou na výběr dvě mož­nos­ti: buď neu­stá­le pobí­hat s had­rem a všech­ny done­ko­neč­na napo­mí­nat, být ner­vóz­ní a neschop­ná doma rela­xo­vat, nebo pros­tě zavřít oči (což jsem se doteď nena­u­či­la a už asi nena­u­čím:). Úter­ní tří­ho­di­no­vá návště­va paní na úklid můj pro­blém vyře­ši­la – byt se lesk­ne a já jsem si koneč­ně dala po prá­ci nohy na stůl.“

Eva Mlčá­ko­vá

„S úkli­do­vou fir­mou Vyla­dě­ný domov jsem moc spo­ko­je­ná. Obě paní na úklid, kte­ré jsem měla, uklí­zí efek­tiv­ně a s úsmě­vem. Při jejich výmě­ně jsem ani nepo­střeh­la roz­díl v kva­li­tě úkli­du a jsem vel­mi spo­ko­je­ná, že mám v domác­nos­ti s dvě­ma malý­mi bor­de­lá­ři o sta­rost méně.“

Bára Nájem­ní­ko­vá

„Nedáv­no jsem se ocit­la neplá­no­va­ně v nemoc­ni­ci. Ze vše­ho nej­víc jsem si přá­la, vrá­tit se do ukli­ze­né­ho, čis­té­ho domo­va. Poprosi­la jsem Joli, zda by to nějak nešlo vykouz­lit, aniž bych se muse­la o coko­liv sta­rat. A ono to šlo. Jolan­ta zce­la mimo mě zajis­ti­la a vrá­ti­la klí­če, vybra­la ide­ál­ní paní na úklid a pak už mi jen posla­la fot­ky ukli­ze­né­ho a čis­té­ho dou­pě­te, kam byla radost se vrá­tit! Takhle si před­sta­vu­ju kouz­lo. Děkuju!“

Iva­na Kot­vo­vá

„Chce­me pochvá­lit Dian­ku, je šikov­ná a moc hez­ky uklízí!“

David Svo­bo­da

„Úkli­dem jsem nad­še­ná! Coko­li ote­vřu, dých­ne na mě čis­to­ta, leh­kost a ješ­tě zava­ne vůně pří­rod­ní­ho ván­ku. Těším se na dal­ší v kli­du vypi­tou kávu mís­to drh­nu­tí dlaždiček.“

Rena­ta Šíchová

„Joli, jsi zla­tá, díky! Oprav­du moc děku­ji za vše, koor­di­na­ci úkli­du po malo­vá­ní a všech­nu tu komunikaci.“

Jana Havlíč­ko­vá

„S Oxa­nou jsem byla spo­ko­je­ná, ukli­di­la hez­ky. Oce­ňu­ji samo­stat­nost, decent­nost, nevy­ptá­va­la se mě zby­teč­ně na nic, co nesou­vi­se­lo s úkli­dem před nastě­ho­vá­ním. Pří­jem­né vystu­po­vá­ní, udě­la­la na mě hned dob­rý dojem.“ 

Rad­ka Pla­ši­en­ko­vá Nemčeková

„Milu­ji, jak Vika ste­le poste­le, zvláš­tě pro­stě­ra­dla, krás­ně nata­že­né a pev­né, že dětem vydr­ží 14 dní a vůbec nevy­lé­za­jí z poste­le – to je perfektní.“

Andrea M. F.

„Dian­ka je skvě­lá, ten nerez v kuchy­ni je krás­něj­ší jak po truhlářích.“

Jana Kama­ry­to­vá

„Dlou­ho jsem se vyu­ži­tí úkli­do­vých slu­žeb brá­ni­la, pro­to­že jsem si mys­le­la, že nikdo mi neu­kli­dí tak dob­ře jako já sama. Dian­ka však ukli­dí něko­li­ka­ná­sob­ně lépe. Kaž­dý uklid je pro­ve­den pre­ciz­ně a do těch nejmen­ších detai­lů. Záro­veň moc děku­je­me Jolan­tě, jak nám vychá­zí vstříc a spl­ní veš­ke­rá naše nestan­dard­ní přání.“

Bar­bo­ra Horká

Ceník

Pravidelný úklid

Malá domácnost do 50 m²

I malý pro­stor potře­bu­je péči. Počí­tej­te s tím, že u vás hos­po­dy­ně bude uklí­zet nejmé­ně 3 hodi­ny a cena tedy začne na 900 Kč.

Samo­zřej­mě vám naúčtu­je­me jen sku­teč­ně odve­de­nou práci.

Střední domácnost do 100 m²

Váš domov si zaslou­ží být řád­ně ope­čo­ván a to něja­kou chví­li zabe­re. Počí­tej­te s tím, že u vás bude jed­na paní uklí­zet nejmé­ně 4 hodi­ny a cena tedy začne na 1200 Kč.

Na fak­tu­ře se obje­ví část­ka za sku­teč­ně odve­de­nou práci.

Velká domácnost od 100 m²

Uží­vá­te si vol­ný pro­stor, ale kdo ho má uklí­zet? Pre­ciz­ní úklid počet­ných míst­nos­tí a kou­pe­len potr­vá hos­po­dy­ni nejmé­ně 6 hodin a cena tedy začne na 1800 Kč.

Zapla­tí­te sku­teč­ně strá­ve­ný čas ve vaší domácnosti.

Generální úklid

Malá domácnost do 50 m²

Cena zále­ží na veli­kos­ti a zapl­ně­ní míst­nos­tí, stá­ří inte­ri­é­ru a jeho sta­vu. Obvykle uklí­zí dvě paní nejmé­ně 5 hodin a cena tedy začne na 4000 Kč.

Samo­zřej­m­ně vám naúčtu­je­me jen sku­teč­ně odve­de­nou práci.

Střední domácnost do 100 m²

Cena zále­ží na veli­kos­ti a zapl­ně­ní míst­nos­tí, stá­ří inte­ri­é­ru a jeho sta­vu. Obvykle uklí­zí tři paní nejmé­ně 5 hodin a cena tedy začne na 6000 Kč.

Na fak­tu­ře se obje­ví část­ka za sku­teč­ně odve­de­nou práci.

Velká domácnost od 100 m²

Cena zále­ží na veli­kos­ti a zapl­ně­ní míst­nos­tí, stá­ří inte­ri­é­ru a jeho sta­vu. Obvykle uklí­zí tři paní nejmé­ně 7 hodin a cena tedy začne na 8400 Kč.

Zapla­tí­te sku­teč­ně strá­ve­ný čas ve vaší domácnosti.

Ceník plat­ný od 1. 1. 2023

Objednat úklid

Pře­je­te si objed­nat úklid nebo máte dal­ší otáz­ky? Zavo­lej­te mi.

Po — pá 8:00 — 18:00

15 + 9 =