Vyladěný domov

Vyladěný domov

PEČLIVÝ ÚKLID UŠITÝ NA MÍRU VAŠÍ DOMÁCNOSTI

Jme­nu­ji se Jolan­ta Balon, jsem expert­ka na úklid a nabí­zím kom­plex­ní úkli­do­vé služ­by včet­ně pora­den­ství. Zajis­tím vám úklid domác­nos­ti, šetr­né eko­lo­gic­ké pří­prav­ky nebo moder­ní úkli­do­vou techniku. 

Jako zakla­da­tel­ka znač­ky Vyla­dě­ný domov a autor­ka úkli­do­vé­ho pro­gra­mu Úklid pod­le živlů pod­po­ru­ji ženy i jejich rodi­ny nejen na ces­tě za pří­jem­ným a vyla­dě­ným domo­vem, ale i za har­mo­nic­kým životem. 

JSME SEHRANÝ TÝM A UKLIDÍME  VAŠI DOMÁCNOST, JAKO BY BYLA NAŠE VLASTNÍ

Klademe důraz na pečlivě a precizně odvedenou práci

Používáme ECO šetrné přípravky vhodné pro domácnost s dětmi, zvířaty, ČOV

Inovace, rozvoj a osvědčené postupy při úklidu

Vřelá komunikace a příjemná atmosféra při práci

Spokojenost našich klientů a jejich doporučení jsou toho důkazem

SLUŽBY

Jak by vypadala péče o váš domov, kdyby vám s ní pomáhala zkušená paní na úklid?

Hos­po­dy­ně do domu
270 Kč / 1 hod.

Pra­vi­del­ný úklid domác­nos­ti, kte­rý potě­ší na duši.

Nemáte čas uklidit si pěkně od podlahy a pomohla by vám pečlivá ruka paní na úklid?

Lif­ting domác­nos­ti
350 Kč / 1 hod.

Gene­rál­ní úklid, díky kte­ré­mu vaše domác­nost omlád­ne o 10 let.

Dějí se u vás podivné věci a necítíte se doma ve své kůži? Zhoršil se vám zdravotní stav?

Ener­ge­tic­ké čiš­tě­ní
950 Kč/30 min.

Prag­ma­tik zakrou­tí hla­vou, já ruka­ma a z výsled­ku mají všich­ni radost.

Reference

„Pra­vi­del­ný úklid od Oxa­ny jsem si zami­lo­va­la. Je důle­ži­té mít něko­ho, kdo ví, co dělá a vidí, co je zrov­na potře­ba. S Oxan­kou máme vzá­jem­ně vel­kou důvě­ru a nevní­mám ji jako něko­ho ‚cizí­ho v bytě‘. Nao­pak je pří­jem­nou spo­leč­ni­cí, od kte­ré se dokon­ce sama při­u­čím nové tech­ni­ky úklidu.“

Rut Šve­co­vá

„​​Mám ráda doma čis­to a ukli­ze­no, nedo­ká­žu nevní­mat prach, fle­ky na pod­la­ze, otis­ky ruči­ček na čem­ko­liv, neu­my­tou kou­pel­nu. V pří­pa­dě pěti­člen­né rodi­ny, kte­rá mou záli­bu v čis­to­tě nesdí­lí, jsou na výběr dvě mož­nos­ti: buď neu­stá­le pobí­hat s had­rem a všech­ny done­ko­neč­na napo­mí­nat, být ner­vóz­ní a neschop­ná doma rela­xo­vat, nebo pros­tě zavřít oči (což jsem se doteď nena­u­či­la a už asi nena­u­čím:). Úter­ní tří­ho­di­no­vá návště­va paní na úklid můj pro­blém vyře­ši­la – byt se lesk­ne a já jsem si koneč­ně dala po prá­ci nohy na stůl.“

Eva Mlčá­ko­vá

„S úkli­do­vou fir­mou Vyla­dě­ný domov jsem moc spo­ko­je­ná. Obě paní na úklid, kte­ré jsem měla, uklí­zí efek­tiv­ně a s úsmě­vem. Při jejich výmě­ně jsem ani nepo­střeh­la roz­díl v kva­li­tě úkli­du a jsem vel­mi spo­ko­je­ná, že mám v domác­nos­ti s dvě­ma malý­mi bor­de­lá­ři o sta­rost méně.“

Bára Nájem­ní­ko­vá

„Nedáv­no jsem se ocit­la neplá­no­va­ně v nemoc­ni­ci. Ze vše­ho nej­víc jsem si přá­la, vrá­tit se do ukli­ze­né­ho, čis­té­ho domo­va. Poprosi­la jsem Joli, zda by to nějak nešlo vykouz­lit, aniž bych se muse­la o coko­liv sta­rat. A ono to šlo. Jolan­ta zce­la mimo mě zajis­ti­la a vrá­ti­la klí­če, vybra­la ide­ál­ní paní na úklid a pak už mi jen posla­la fot­ky ukli­ze­né­ho a čis­té­ho dou­pě­te, kam byla radost se vrá­tit! Takhle si před­sta­vu­ju kouz­lo. Děkuju!“

Iva­na Kot­vo­vá

„Chce­me pochvá­lit Dian­ku, je šikov­ná a moc hez­ky uklízí!“

David Svo­bo­da

„Úkli­dem jsem nad­še­ná! Coko­li ote­vřu, dých­ne na mě čis­to­ta, leh­kost a ješ­tě zava­ne vůně pří­rod­ní­ho ván­ku. Těším se na dal­ší v kli­du vypi­tou kávu mís­to drh­nu­tí dlaždiček.“

Rena­ta Šíchová

„Joli, jsi zla­tá, díky! Oprav­du moc děku­ji za vše, koor­di­na­ci úkli­du po malo­vá­ní a všech­nu tu komunikaci.“

Jana Havlíč­ko­vá

„S Oxa­nou jsem byla spo­ko­je­ná, ukli­di­la hez­ky. Oce­ňu­ji samo­stat­nost, decent­nost, nevy­ptá­va­la se mě zby­teč­ně na nic, co nesou­vi­se­lo s úkli­dem před nastě­ho­vá­ním. Pří­jem­né vystu­po­vá­ní, udě­la­la na mě hned dob­rý dojem.“ 

Rad­ka Pla­ši­en­ko­vá Nemčeková

„Milu­ji, jak Vika ste­le poste­le, zvláš­tě pro­stě­ra­dla, krás­ně nata­že­né a pev­né, že dětem vydr­ží 14 dní a vůbec nevy­lé­za­jí z poste­le – to je perfektní.“

Andrea M. F.

„Dian­ka je skvě­lá, ten nerez v kuchy­ni je krás­něj­ší jak po truhlářích.“

Jana Kama­ry­to­vá

„Dlou­ho jsem se vyu­ži­tí úkli­do­vých slu­žeb brá­ni­la, pro­to­že jsem si mys­le­la, že nikdo mi neu­kli­dí tak dob­ře jako já sama. Dian­ka však ukli­dí něko­li­ka­ná­sob­ně lépe. Kaž­dý uklid je pro­ve­den pre­ciz­ně a do těch nejmen­ších detai­lů. Záro­veň moc děku­je­me Jolan­tě, jak nám vychá­zí vstříc a spl­ní veš­ke­rá naše nestan­dard­ní přání.“

Bar­bo­ra Horká

„Na dopo­ru­če­ní Jolan­ty jsem si kou­pi­la vysa­vač od Vorwer­ku. Je napros­to boží! Veš­ke­rý bor­del po stav­bě to vza­lo, celý dům jsem s tím vylu­xo­va­la. Pou­ži­la jsem násta­vec, abych se dosta­la do spár k oknům, kde byl prach a pili­ny.  Jsem z něj abso­lut­ně nad­še­ná. Prv­ní úklid v našem domě zvlá­dl na jedničku.“

Niko­la Šivic

Ceník

Pravidelný úklid 
270 Kč za hodinu jedné paní

Malý byt do 50 m²

I malý pro­stor potře­bu­je péči. Počí­tej­te s tím, že u vás hos­po­dy­ně bude uklí­zet nejmé­ně 3 hodi­ny a cena tedy začne na 810 Kč.

Samo­zřej­mě vám naúčtu­je­me jen sku­teč­ně odve­de­nou práci.

Střední byt do 100 m²

Váš domov si zaslou­ží být řád­ně ope­čo­ván a to něja­kou chví­li zabe­re. Počí­tej­te s tím, že u vás bude jed­na paní uklí­zet nejmé­ně 4 hodi­ny a cena tedy začne na 1080 Kč.

Na fak­tu­ře se obje­ví část­ka za sku­teč­ně odve­de­nou práci.

Velký byt od 100 m²

Máte vel­ký domov a neby­lo by od věci mít něko­ho k ruce na úklid. Počí­tej­te s tím, že u vás hos­po­dy­ně strá­ví nejmé­ně 7 hodin a cena tedy začne na 1890 Kč.

Zapla­tí­te vždy jen sku­teč­ně strá­ve­ný čas ve vaší domácnosti.

Generální úklid
350 Kč za hodinu jedné paní

Malý byt do 50 m²

Cena je vždy pod­le sku­teč­ně odve­de­né prá­ce. Obvykle u vás budou dvě paní uklí­zet nejmé­ně 5 hodin a cena tedy začne na 3500 Kč.

Střední byt do 100 m²

Cena je vždy pod­le sku­teč­ně odve­de­né prá­ce. Obvykle u vás budou tři paní uklí­zet nejmé­ně 6 hodin a cena tedy začne na 6300 Kč.

Velký byt od 100 m²

Cena je vždy pod­le sku­teč­ně odve­de­né prá­ce. Obvykle u vás budou čty­ři paní uklí­zet nejmé­ně 7 hodin a cena tedy začne na 9800 Kč.

Úklid po malo­vá­ní od 250 Kč/1 hod.

Úklid po rekon­struk­ci od 300 Kč/1 hod.

Mytí oken 15 Kč/1m²

Mytí žalu­zií 30 Kč/1m²

Ceník plat­ný od 1. 9. 2022

Objednat úklid

Přes­nou cenu vám navrh­nu po zhléd­nu­tí pro­sto­ru a zjiš­tě­ní všech vašich poža­dav­ků. Sou­čas­ně vám vysvět­lím všech­ny polož­ky v roz­počtu, abys­te jej moh­li schvá­lit. Pře­je­te si objed­nat úklid? Kon­tak­tuj­te mě.

13 + 4 =